Preise

Preismodelle

 

Halbtags :     7.00 – 12.30 Uhr  Essensbeitrag  € 70

Teilzeit :        7.00 – 14.00 Uhr  Essensbeitrag  € 90

Vollzeit :        7.00 – 17.00 Uhr  Essensbeitrag  € 110